Disclaimer

Deklaracja świadomości ryzyka inwestycyjnego związanego z kopiowaniem sygnałów tradingowych Estimate&Trade lub Plug&Trade:

1. Definicja inwestycji
Inwestycją jest zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży na rynku międzybankowym (OTC).

2. Elementy ryzyka
Zawieranie transakcji, których wycena oparta jest na kursach walut, cenach surowców, towarów lub cenach innych instrumentów bazowych wiąże się z ryzykiem specyficznym rynku, na którym wyceniany jest instrument. Ryzyko specyficzne rynku danego instrumentu bazowego obejmuje w szczególności ryzyko zmian politycznych, zmian polityki gospodarczej oraz inne czynniki, mogące istotnie i trwale wpływać na warunki i zasady wymiany oraz wycenę danego instrumentu bazowego.

3. Ryzyko dźwigni finansowej w obrocie Instrumentami Finansowymi
a. Instrumenty Finansowe rynku międzybankowego mogą być kontraktami w wysokim stopniu wykorzystującymi mechanizm dźwigni finansowej. Wartość nominalna transakcji może wielokrotnie przekraczać wielkość wniesionego depozytu, co sprawia, iż nawet niewielkie zmiany cen instrumentów bazowych mogą wpływać na stan rachunku Użytkownika.
b. Wniesiony Depozyt może zabezpieczać tylko część wielkości nominalnej transakcji, co stanowi o wysokim potencjale zysku, ale także i możliwości poniesienia dużych strat przez Użytkownika.

4. Zlecenia typu Stop Loss oraz mechanizm Margin Call.
a. W celu ograniczenia potencjalnych strat wykorzystuje się możliwość składania zleceń automatycznie zamykających transakcje w przypadku niekorzystnych zmian cen Instrumentów Finansowych.
b. Mechanizm Margin Call w normalnych warunkach rynkowych zabezpiecza saldo rachunku przed spadkiem poniżej ustalonego poziomu wartości zdeponowanych środków.
c. Mechanizm Margin Call automatycznie zamyka najbardziej stratne pozycje Użytkownika w momencie, gdy Saldo osiąga wyznaczony poziom.

5. Ograniczenia technologiczne
a. Kopiowanie publikowanych sygnałów Estimate&Trade i Plug&Trade oznacza, iż Użytkownik zna i akceptuje specyfikę technologiczną systemów transakcyjnych. W szczególności dotyczy to ograniczeń związanych z dostępem do rachunku drogą elektroniczną wynikających z możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych przez strony trzecie, zapewniające infrastrukturę niezbędną dla dostępu do aplikacji oraz innych możliwych zagrożeń.
b. Użytkownik kopiuje sygnały na własny rachunek inwestycyjny na zasadzie dobrowolności i w świadomości, że sam ponosi odpowiedzialność za straty powstałe wskutek korzystania z wybranych sygnałów.

6. Uwagi końcowe
a. Decydując się na inwestowanie na rynku OTC Użytkownik powinien z uwagą rozważyć, czy tego typu transakcje są dla niego stosowne biorąc pod uwagę posiadane doświadczenie inwestycyjne, zasoby finansowe, dostępność do odpowiednich technologii oraz inne istotne uwarunkowania.
b. Użytkownik jest w pełni świadomy faktu, iż nie jest możliwe osiągnięcie zysku na transakcjach rynku międzybankowego bez ekspozycji na ryzyko.

 

Dane kontaktowe

FxIT

Al. Komisji Edukacji Narodowej 54/73
02-797 Warszawa

kontakt@fxit.eu

  

Ogłoszenia i oferty