Regulamin

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis informacyjny FxWatch.
 • Organizatorem usługi jest FxWatch Krzysztof Kozera z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 54/73 działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej EDG z dnia 2011-12-12, o numerze NIP 951-208-34-46.
 • Serwis informacyjny FxWatch nie prowadzi doradztwa lub rekomendacji, jedynie udostępnia ekonomiczne informacje opracowane i wyselekcjonowane na bazie renomowanych źródeł premiowych obcojęzycznych.
 • Serwis FxWatch jest dostępny w formie usługi internetowej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00.

§2 ZAKRES USŁUG

 • Przedmiotem działalności FxWatch jest usługa na rzecz inwestujących na rynku forex polegająca na dostarczeniu informacji ekonomicznych, narzędzi tradera ułatwiających obsługę platformy transakcyjnej, kalendarza wydarzeń fundamentalnych, narzędzi do analizy rynku i własnych transakcji.
 • Docelowo każda funkcjonalność serwisu FxWatch będzie stanowić odrębny moduł udostępniany Klientowi w dowolnych konfiguracjach. FxWatch zobowiązuje się poinformować Klienta o nowych funkcjonalnościach i możliwościach zakupu spresonalizowanej wersji serwisu.
 • Serwis FxWatch po wykupieniu abonamentu dostępny jest wyłącznie po wprowadzeniu otrzymanego loginu i hasła przez Internet na jednym komputerze.

§3 ZASADY REJESTRACJI

 • Klient loguje się na stronie internetowej www.FxWatch.eu i zapoznaje się z regulaminem.
 • Po zarejestrowaniu i otrzymaniu loginu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient jest zobowiązany podać następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 • FxWatch uzależnia udostępnienie usług od uprzedniego potwierdzenia autentyczności danych osobowych podanych przez Klienta na etapie Rejestracji.
 • Rejestracja odbywa się wyłącznie za pomocą strony internetowej.
 • Udostępnienie usługi następuje po dokonaniu opłaty abonamentowej.

§4 PŁATNOŚCI I ABONAMENTY

 • Opłata za abonament dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • Opłata abonamentowa obejmuje dostarczanie serwisu przez jeden miesiąc kalendarzowy.
 • Oplata za abonament na kolejny miesiąc musi być dokonana do 25 dnia danego miesiąca za następny miesiąc.
 • Jeśli pierwsza opłata za strategię zostanie dokonana po 15 dniu miesiąca, usługa serwisu FxWatch do końca miesiąca uruchamiana jest bezpłatnie.
 • Jeśli pierwsza opłata za strategię zostanie dokonana przed 20 dniem miesiąca, usługa serwisu FxWatch do końca miesiąca uruchamiana jest bezpłatnie.
 • W przypadku niemożności świadczenia usługi, z winy leżącej po stronie FxWatch, Klient otrzyma rekompensatę w postaci przedłużenia abonamentu o okres, w którym usługa nie była świadczona.
 • Inne formy rekompensaty nie przysługują.
 • FxWatch zobowiązuje się informować Klienta o zmianie ceny abonamentu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§5 OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 • Abonament jest imienny i uprawnia do używania serwisu FxWatch wyłącznie przez Klienta, który go wykupił.
 • Klient zobowiązuje się do nieudostępniania hasła i loginu osobom trzecim.
 • Zabronione jest wykorzystanie usług serwisu FxWatch w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego celem.
 • FxWatch ma prawo zablokować konto Klienta, jeśli narusza on niniejszy Regulamin.

§6 BLOKADA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA

 • FxWatch zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi oferowanej przez FxWatch w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 • Brak wpłaty za abonament do 25 danego miesiąca skutkuje zablokowaniem konta Klienta i wstrzymaniem dostarczania serwisu.
 • W przypadku zablokowania konta Klienta przez FxWatch, założenie nowego wymaga uprzedniej zgody FxWatch.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • FxWatch rejestruje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym nie będą wykorzystywane przez FxWatch do żadnych innych celów niż zapewnienie właściwej jakości świadczonych usług.
 • Administratorem danych osobowych jest FxWatch.
 • FxWatch zobowiązuje się do ścisłej ochrony danych osobowych i nieudostępniania ich stronom trzecim.

§8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE FxWatch

 • FxWatch nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub nienależyte działanie usługi spowodowane nie działaniem lub nienależytym działaniem sieci internetowej czy telekomunikacyjnej, jak również za błędy w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów internetu.
 • FxWatch nie odpowiada za niezawinione wadliwe działanie systemu transmisji, awarie sprzętu, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji.
 • FxWatch nie ponosi odpowiedzialności za dowolne wykorzystanie informacji przez Klienta lub udostępnianych przez Klienta osobom trzecim.

§9 PRZEPISY KOŃCOWE

 • FxWatch dokłada wszelkiej staranności, aby organizowane usługi były wolne od błędów i usterek.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem www.FxWatch.pl.
 • FxWatch zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany punktów Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. FxWatch zobowiązuje się udostępnić nową treść Regulaminu na stronie www.FxWatch.pl.
 • Do stosunków między FxWatch a Klientiem stosuje się prawo polskie.
 • W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między FxWatch a Klientem rozstrzyga je sąd właściwy dla siedziby FxWatch.
 • Reklamacje oraz pytania należy kierować na adres kontakt@fxit.eu.

Dane kontaktowe

FxIT

Al. Komisji Edukacji Narodowej 54/73
02-797 Warszawa

kontakt@fxit.eu

  

Ogłoszenia i oferty